Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο4

Στην Αθήνα σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και ώρα 19:00, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. «Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης & Αλληλεγγύης», εκλέχθηκε νέα Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από την Σκλήρη Ευφροσύνη, Παναγιωτοπούλου Ασημίνα και Παναγιωτοπούλου Ροζαλία.