Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 6

Στην Αθήνα σήμερα 16 Μάϊου του έτους 2021 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Θέμα 1: Έγκριση απολογισμού 2020 Θέμα 2: Έγκριση προγραμματισμού 2021 Θέμα 3: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2020.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Δ.Ε. της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογείο προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της για τον απολογισμό του έτους 2020 και προγραμματισμό του έτους 2021, το Σάββατο 15 Μάη 2021, στις 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας.