Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 6

Στην Αθήνα σήμερα 16 Μάϊου του έτους 2021 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Θέμα 1: Έγκριση απολογισμού 2020 Θέμα 2: Έγκριση προγραμματισμού 2021 Θέμα 3: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2020.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Δ.Ε. της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογείο προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της για τον απολογισμό του έτους 2020 και προγραμματισμό του έτους 2021, το Σάββατο 15 Μάη 2021, στις 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο5

Στην Αθήνα σήμερα 09/01/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, στα γραφεία της επιχείρησης «Συλλογείο-Κοινωνικό σχολείο δράσης και αλληλεγγύης» επί της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 144, συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της «Συλλογείο-Κοινωνικό σχολείο δράσης και αλληλεγγύης», με θέμα ημερήσιας διάταξης: την αλλαγή έδρας.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Καλούμε τα μέλη μας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9.1.2021 και ώρα 13.00 στην έδρα της επιχείρησης, με το εξής θέμα: Αλλαγή έδρας

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο4

Στην Αθήνα σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και ώρα 19:00, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. «Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης & Αλληλεγγύης», εκλέχθηκε νέα Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από την Σκλήρη Ευφροσύνη, Παναγιωτοπούλου Ασημίνα και Παναγιωτοπούλου Ροζαλία.

Πρόσκληση στην έκτακτη γενική συνέλευση

Σας προσκαλούμε στην γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 13/9/2020 στις 19:00 στην έδρα μας, με θέμα “Αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου”.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο3

Στην Αθήνα σήμερα 17 Μάϊου του έτους 2020 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Θέμα 1: Έγκριση απολογισμού 2019 Θέμα 2: Έγκριση προγραμματισμού 2020 Θέμα 3: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2019.

Πρόσκληση στην ετήσια γενική συνέλευση

Η Δ.Ε. της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογείο προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της για αλλαγή του απολογισμό του έτους 2019 και προγραμματισμό του έτους 2020, την Κυριακή 17 Μάη 2020, στις 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο2

Θέμα 1: Συμμετοχή στην ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Θέμα 2: Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή του σχετικού καταστατικού.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο1

Θέμα 1: Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής Θέμα 2: Οικονομικές και Νομικές Συναλλαγές Θέμα 3: Προσωπικό Στην Αθήνα σήμερα 2 Μάϊου του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. «Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης & Αλληλεγγύης», η οποία αποτελείται από την Σκλήρη Ευφροσύνη, Παναγιωτοπούλου Ασημίνα και Παναγιωτοπούλου Ροζαλία, συνεδρίασαν όλα τα… Continue Reading Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο1